Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa warunki składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem https://ekogram.pl

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Michał Pelc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Pelc ANAGRAM pod adresem: ul. Wiarusa 3/3, 32-087 Zielonki, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju i technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Gminy Zielonki, NIP: 513-010-81-41, REGON: 121084300 tel. kontaktowy w sprawie obsługi zamówień internetowych: +48 12 418 38 38, codziennie w Dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: kontakt@ekogram.pl;
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: https://ekogram.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Produkt lub Produkty produkty Bio, zioła, przyprawy, herbaty, produkty sypkie, suszone owoce, pestki, ziarna, nasiona, oleje, kosmetyki oraz inne produkty ekologiczne oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;
 7. Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 11. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Kodeksu cywilnego;
 12. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Miejsce odbioru– placówka handlowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem: Plac Na Stawach 10, 30-107 Kraków, w której możliwy jest osobisty odbiór Zamówienia, w godzinach: poniedziałek-piątek: 9:00-18:00, w soboty: 9:00-14:00, po uprzednim telefonicznym (na nr +48 530 117 128) ustaleniu dokładnego terminu odbioru Zamówienia;
 14. Konto - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 15. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 16. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 17. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 21. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep internetowy i ich realizacja odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
 7. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;            
 8. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 
 9. aktywne konto e-mail,
 10. włączona obsługa niezbędnych plików cookies.
 11. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 12. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta, przypomnieniu Hasła do Konta, a także na udostępnieniu usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji o Produktach, przepisów, filmików i informacji marketingowych i handlowych, informacji o promocjach w Sklepie internetowym oraz udostępnieniu usługi pozostawienia opinii o Produkcie na Stronie Produktu, usługi zadania Sprzedającemu pytania dot. Produktu, usługi polecania Produktu w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Produktu oraz. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika odhaczenia odpowiedniego check-boxa podczas składania Zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik posiadający Konto może śledzić historię swoich Zamówień, a także zarządzać danymi płatności i wysyłki. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Sprzedającego.
 4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 5. Korzystanie z usługi otrzymywania od Sprzedającego informacji o Produktach, przepisów, filmików i informacji marketingowych i handlowych, informacji o promocjach w Sklepie internetowym możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas dokonywania Zamówienia bez rejestracji, odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Usługapozostawienia na Stronie Produktu opinii o Produkcie polega umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie subiektywnej opinii o Produkcie na Stronie Produktu, wraz z jego oceną w pięciogwiazdkowej skali. Opinia jest widoczna na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Sprzedającego i weryfikacji czy Użytkownik zgłaszający opinię dokonał u Sprzedającego zakupu ocenianego Produktu, w tym celu użytkownik może zostać poproszony po podanie numeru Zamówienia. Użytkownik może także dodatkowo przesłać do zamieszczenia przy jego opinii swoje zdjęcie i/lub zdjęcie swojej opinii. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 7. Usługa zadanie pytania Sprzedającemu polega na możliwości przesłania zapytania dot. Produktu, odpowiedź zostaje przesłana przez Sprzedającego na wskazany przez Użytkownika adres email, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania.
 8. Usługa polecania Produktu w serwisach społecznościowych widocznych na Stronie Produktu polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Produktów. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 9. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
 10. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 11. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta oraz pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 14. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 15. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
 16. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,           
 17. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f.  Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,  
  g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 18. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ekogram.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta, jeśli mają Konto oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 19. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto. W przypadku utworzenia Konta, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych, może śledzić status realizacji Zamówień i historię zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.   
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  • dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Produktu, ewentualnych innych właściwości Produktu, o ile takie są udostępnione na Stronie Produktu (np. gramatury), a następnie kliknięcie w pole „Dodaj do koszyka”,
  • następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie w ikonkę koszyka oraz kliknięcie przycisku „Zobacz zawartość koszyka”,  a następnie po ewentualnym wpisaniu informacji dla Sprzedającego dot. Zamówienia, potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem kliknięcie przycisku „Kasa”,
  • następnie Użytkownik powinien podać informacje wymagane w formularzu Zamówienia, w tym swoje dane osobowe w celu realizacji Zamówienia, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności spośród dostępnych w trakcie składania Zamówienia, a następnie po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, żeby złożyć Zamówienie kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. W tym kroku Użytkownik może utworzyć Konto, a także zapisać się do newslettera.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
  • potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania prze Sprzedającego Zamówienia, zawierającą numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
 1. wiadomość z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji. Taka wiadomość wysyłana jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. informacji mailowej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 1. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym. Do momentu kliknięcia „Zamawiam i płacę” Użytkownik może zmienić Produkty do zamówienia, a także zrezygnować ze składania Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 2. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Zamawiający proszony jest o właściwe przechowywanie Produktów przy zastosowaniu zaleceń zamieszczonych na etykiecie opakowania danego Produktu. Sprzedający wskazuje, że niewłaściwy sposób przechowywania Produktów (niezgodny ze wskazanymi zaleceniami) może mieć istotny wpływ nie tylko na wygląd, czy walory smakowe Produktu, ale przede wszystkim na przydatność Produktu do dalszego spożycia, pomimo terminu jego przydatności wskazanego na opakowaniu Produktu.

 

ROZDZIAŁ V. FORMY PŁATNOŚCI, FORMY DOSTAWY:

 

 1. W Sklepie internetowym możliwa jest jedynie przedpłata za Zamówienie za pośrednictwem systemu elektronicznego przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna), także przy użyciu kodu Blik, Apple Pay, Google Pay oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewów natychmiastowych i innych instrumentów płatniczych.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Produkty w Sklepie internetowym wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną i zostaje przekierowany do serwisu Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna). Po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na do Sklepu internetowego.
 3. Operatorem płatności elektronicznych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości. Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPro SA, która to spółka jest ich administratorem danych osobowych. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 4. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni robocze od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniach poprzednich, Zamówienie zostanie anulowane.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności z systemu płatności elektronicznych.
 6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź też do wybranego przez Zamawiającego do paczkomatu Inpost. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy, a szczegółowo wskazane są w zakładce Polityka wysyłki. Możliwy jest także odbiór osobisty Zamówienia z Miejsca odbioru - w takim przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
 7. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów oraz opłata za wybraną przez Użytkownika formę dostawy) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, a także w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego w zakładce „Moje konto”. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
 8. Zamówienia na kwotę 150 zł i powyżej (do kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) wysyłane są przez Sprzedającego na adres na terenie Polski na koszt Sprzedającego, tj. bez żadnych opłat dla Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wyboru miejsca dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości dostawy i szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy.
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Zamówione złożone do godziny 12:00 w Dni robocze wysyłane są z reguły tego samego dnia, po otrzymaniu informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych, Zamówienia złożone po godzinie 12:00 wysyłane są następnego Dnia roboczego. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest widoczny dla Użytkownika na Stronie Produktu. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 4. Sprzedający gwarantuje, że możliwe do zamówienia w Sklepie internetowym Produkty są dostępne na magazynie Sprzedającego. Jednakże w przypadku braku Produktu w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Produktów i kosztami ewentualnych usług dodatkowych wybranych przez Zamawiającego.
 6. W przypadku adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.
 8. Po odbiorze Produktów od dostawcy, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o zgłoszenie tego faktu dostawcy.
 9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany paragon fiskalny lub faktura VAT. Od stycznia 2020 roku otrzymanie faktury przez Konsumenta możliwe jest wyłącznie po poprawnym przekazaniu danych (w tym numeru NIP) podczas składania Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.
 12. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 

 

ROZDZIAŁ VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracane Produkty Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Michal Pelc ANAGRAM Jodłówka 777, 32-765 Jodłówka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Oznacza to, że jeśli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zwraca Produkt uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Produktu poprzez nieprawidłowe korzystanie z Produktu. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Produktów na czas ich transportu do Sprzedającego, w szczególności szklanych opakowań Produktów, które nienależycie zabezpieczone na czas transportu do Sprzedającego mogą ulec uszkodzeniu niszcząc także zawartość opakowania.
 9. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 5. w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ROZDZIAŁ VIII. REKLAMACJE:

 

 1. W przypadku, gdy nabywcą Produktów jest Konsument lub Konsument –Przedsiębiorca Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej. W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilne.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży lub stwierdzenia wad Produktu, Zamawiający może złożyć reklamację z tytułu rękojmi do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@ekogram.pl lub listownie na adres: Michał Pelc ANAGRAM, Jodłówka 777, 32-765 Jodłówka.
 4. Zamawiający składając reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie niezgodności Produktu z Umową sprzedaży/wady Produktu i żądania reklamującego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu/istotnej niezgodności Produktu z Umową sprzedaży). Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu u Sprzedającego (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Sprzedający każdą z reklamacji rozpatruje indywidualnie.
 6. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 6. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ IX. DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego), i/lub korzystając z innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną (przypomnienie Hasła do Konta, opinia o Produkcie, zadanie pytania o Produkcie), i/lub korzystając z usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji o Produktach, przepisów, filmików i informacji marketingowych i handlowych, informacji o promocjach w Sklepie internetowym - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub przypomnienia Hasła do Konta, i/lub zamieszczenia opinii o Produkcie na Stronie Produktu, wysłania zapytania o Produkcie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub korzystając z usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji o Produktach, przepisów, filmików i informacji marketingowych i handlowych, informacji o promocjach w Sklepie internetowym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów jak i Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto lub subskrybujący informacje droga mailową informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta/dane firmy Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________________________________________

adres zamieszkania/adres siedziby Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________

telefon kontaktowy

_____________________

e-mail

_________________________________

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

 

 

Michał Pelc ANAGRAM

Jodłówka 777, 32-765 Jodłówka

z dopiskiem „odstąpienie od umowy”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów _______________________________________________________________________________

 

Umowa sprzedaży została zawarta z Michal Pelc ANAGRAM w dniu _______________ roku, a odbiór przeze mnie produktów  nastąpił w  dniu ________________ roku.

  Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: __________________________________________________________   ______________________Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży  (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)